Inflatie beu? Koop goud en zilver.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Openingsuren.com

 1. Over Openingsuren.com

www.openingsuren.com, www.openingsuren.be, heures-douverture.com/be en openinghours-shops.com/be (hierna "Openingsuren.com") en de daarmee verbonden Diensten worden u aangeboden door Tatooine Computer Systems bv, met maatschappelijke zetel te Aarschotsebaan 6, 2235 Hulshout en met btw-nummer 0454.686.213 (hierna de “Beheerder”).

Openingsuren.com is een online platform dat, op vraag van ondernemingen die dit wensen, bepaalde essentiële bedrijfsgegevens openbaar toegankelijk maakt. Op die manier wordt een unieke schakel gecreëerd tussen ondernemingen en hun potentiële klanten.
De databank die door de Beheerder wordt aangeboden omvat de contactgegevens van de betrokken ondernemingen, een korte beschrijving van hun diensten en een weergave van hun openingsuren. Iedere Gebruiker kan deze informatie kosteloos raadplegen. Verder biedt de Beheerder betalende promotiediensten aan.

 

 1. Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden

2.1 Definities

Voor wat deze algemene voorwaarden betreft, wordt onder volgende begrippen verstaan:

a) ‘Gebruiker’:
Elke partij die, ongeacht haar hoedanigheid, gebruik maakt van Openingsuren.com en/of de door de Beheerder aangeboden Diensten; inclusief, doch niet beperkt tot: Bezoekers, Kosteloze Adverteerders en Betalende Adverteerders.

 

b) ‘Bezoeker’:
Elke natuurlijke of rechtspersoon die, ongeacht de hoedanigheid, Openingsuren.com kosteloos consulteert; inclusief, doch niet beperkt tot: consumenten, handelaren en ondernemingen.

 

c) ‘Kosteloze Adverteerder’:

Elke Gebruiker die zich registreert op Openingsuren.com om gebruik te maken van de kosteloze Diensten van de Beheerder.

d) ‘Betalende Adverteerder’:

Elke Gebruiker die zich registreert op Openingsuren.com om gebruik te maken van de betalende Promotiediensten van de Beheerder.

e) ‘Adverteerder’:
Kosteloze en Betalende Adverteerders.

f) Advertentieovereenkomst’:
De overeenkomst die wordt gesloten tussen de Beheerder en een Betalende Adverteerder en die betrekking heeft op de door Openingsuren.com geleverde Promotiediensten. In overleg met de Betalende Adverteerder kunnen in de Advertentieovereenkomst specifieke modaliteiten worden opgenomen.
Deze modaliteiten kunnen onder andere betrekking hebben op de keuze van promotietype, speciale vereisten, de duurtijd van de promotie, etc.

 

g) Diensten’:
Alle verrichtingen die door de Beheerder aan de Gebruiker worden aangeboden, inclusief, doch niet beperkt tot: het ter beschikking stellen van een kosteloze databank, het openbaar maken van bepaalde bedrijfsgegevens en het aanbieden van betalende Promotiediensten.

 

h) ‘Promotiediensten’:
Dit is het voorwerp van de Advertentieovereenkomst tussen de Beheerder en de Betalende Adverteerder. De Beheerder stelt, in ruil voor betaling, bepaalde gegevens van Gebruikers ter beschikking voor de ‘direct marketing’ doeleinden van de Betalende Adverteerder. De Betalende Adverteerder mag advertenties plaatsen op Openingsuren.com

 

2.2 Algemene bepalingen

De hieronder uiteengezette Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van Openingsuren.com, op de door de Beheerder aangeboden Diensten en op alle overeenkomsten die de Beheerder aangaat betreffende het gebruik van Openingsuren.com en de Diensten.

Door het gebruiken en/of raadplegen van Openingsuren.com en/of door gebruik te maken van de door de Beheerder aangeboden diensten, verklaart de Gebruiker integraal kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt de Gebruiker de onverkorte toepassing ervan. Iedere Gebruiker wordt geacht deze Algemene Voorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke door de Beheerder gemelde wijziging, grondig door te nemen.

 

3. Privacy

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij u op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. In ons Privacy Statement wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u gebruikt maakt van onze Diensten.

 

Wij garanderen dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving, zijnde voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

4. Huisregels voor de Gebruiker

 

4.1 Registratie

 

4.1.1.   Elke Gebruiker is vrij zich kosteloos te registreren. De Gebruiker die zich registreert kan vrij beslissen gebruik te maken van de niet-betalende diensten (‘Kosteloze Adverteerder’) en/of de betalende Promotiediensten (‘Betalende Adverteerder’) aangeboden door de Beheerder. 

4.1.2.   De Gebruiker die zich registreert op Openingsuren.com dient zichzelf op een volledige, correcte en actuele wijze voor te stellen. Elke geregistreerde Gebruiker staat in voor de volledigheid en juistheid van de door hem aangebrachte gegevens. De geregistreerde Gebruiker dient zijn persoonlijke pagina zelf up to date te houden.

4.1.3.   Een Gebruiker kan zich niet registreren onder een andere naam dan deze die hij zelf draagt.

4.1.4.   De Gebruiker die zich registreert is verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn persoonlijke profiel. Dit impliceert dat de Gebruiker zelf de verantwoordelijkheid draagt om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn gebruikersgegevens en in het bijzonder zijn wachtwoord. Het bewaren, het gebruik en het doorgeven van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker verklaart dat hij gewaarschuwd is over de inherente onveiligheid van het gebruik van de functie van automatische opslag van de inloggegevens die zijn informaticasysteem kan bieden.
De Gebruiker erkent volledige verantwoordelijkheid te dragen voor het gebruik en de eventuele gevolgen van een dergelijke functie.

4.1.5.   De Beheerder verbindt zich ertoe gegevens niet met andere derden dan contractpartijen te delen of op een andere manier aan hen ter beschikking te stellen. Elke inbreuk op de confidentialiteit waarvoor geen toestemming van de Gebruiker werd verkregen, dient te worden gemeld bij de Beheerder (info@openingsuren.com).

4.1.6. Gebruikers onder de zestien jaar kunnen zich slechts registreren voor zover toestemming van de ouders of voogd is verkregen.

 

4.2 Algemene bepalingen met betrekking tot de Promotiediensten

 

4.2.1.   De Promotiediensten worden geleverd aan de prijs zoals door beide partijen bepaald in de Advertentieovereenkomst. De contractuele prijs kan afwijken van de prijzen die op Openingsuren.com vermeld staan. De prijzen, vermeld in de prijslijst op Openingsuren.com, zijn louter indicatief. De Beheerder kan de prijslijst op Openingsuren.com te allen tijde eenzijdig wijzigen.

 

4.2.2. De Betalende Adverteerder dient steeds te betalen voor de startdatum van de advertentieperiode. Indien geen betaling heeft plaatsgevonden, is de Beheerder niet gehouden om zijn deel van de verplichtingen na te komen.

4.2.3. De overeengekomen inhoud van de Promotiediensten, zijnde teksten en beeldmateriaal, moet minstens vijf werkdagen voor de aanvang van de advertentieperiode in het bezit zijn van de Beheerder. De verplichtingen van de Beheerder beginnen pas te lopen vijf werkdagen nadat de opdrachtgever aan zijn contractuele vereisten heeft voldaan, en dit slechts tot de einddatum van de oorspronkelijke afspraak.

 

4.2.4.   De plaatsing van een specifieke advertentie impliceert louter dat aan de gevraagde technische specificaties is voldaan. De Betalende Adverteerder alleen blijft steeds verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van iedere door hem gepubliceerde advertentie. De inhoud van gepubliceerde advertenties vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening of visie van de Beheerder. Verder kan de Beheerder niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige op Openingsuren.com gepubliceerde advertentie.

 

4.3 Grenzen aan het gebruik van Openingsuren.com

 

4.3.1. De Beheerder biedt zijn databank aan met als doelstelling een veilige en betrouwbare bron van informatie te zijn in de relatie tussen ondernemingen en hun (potentiële) klanten. Elke Gebruiker van Openingsuren.com moet zich steeds te goeder trouw gedragen. Het is de Gebruiker bijgevolg niet toegestaan gebruik te maken van Openingsuren.com voor andere doeleinden dan deze waarvoor Openingsuren.com werd ontwikkeld.

 

4.3.2. In geen geval zal de Gebruiker handelen in strijd met:

 • deze algemene voorwaarden;
 • in de Advertentieovereenkomst geformuleerde bijkomende voorwaarden;
 • geldende rechtsregels;
 • rechten van derde partijen;
 • algemeen geaccepteerde internetgedragsregels.

 

Elke Gebruiker moet zich zeker onthouden van volgende handelingen:

 • Elke handeling die de toegang en/of goede werking van Openingsuren.com kan storen, inclusief, doch niet beperkt tot de koppeling van elke vorm van software virus, wormstrojans, etc. aan Openingsuren.com.
 • Elke handeling die de goede naam van Openingsuren.com in het gedrang brengt.
 • Elke handeling gesteld op Openingsuren.com die een schending van de geldende wetgeving of rechten van derde partijen betekent, of aanzet om deze te schenden. Hiertoe behoren eveneens schendingen van alle soorten intellectuele eigendomsrechten.
 • Elk gebruik van de op Openingsuren.com gepubliceerde databank op een wijze die in strijd is met de geldende Privacywetgeving.
 • Elke handeling van een Gebruiker die de doeleinden van Openingsuren.com bemoeilijkt of in het gedrang brengt,
 • Het publiceren op Openingsuren.com van inhoud:
  • die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
  • die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
  • die (seksueel) intimiderend is;
  • die onjuist, misleidend en onvolledig is;
  • waarin op onrechtmatige wijze persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
  • waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
  • die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Diensten of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;
  • die de infrastructuur van de Beheerder onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
  • waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
  • waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
  • waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van de Beheerder, zijn licentiegevers en zijn Gebruikers;
  • waarmee de Beheerder het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

4.3.3. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de nodige maatregelen te nemen tegen elke handeling die niet als te goeder trouw bestempeld kan worden, of die de Beheerder als bedreigend voor zijn aansprakelijkheid ervaart.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit de weigering van een (nieuwe) registratie, de verwijdering van (bepaalde gegevens uit) een profiel of de verplichting om een nieuw paswoord te nemen. Profielen kunnen eveneens tijdelijk of definitief op non-actief worden geplaatst. Deze opsomming van maatregelen is geenszins limitatief. De Beheerder beschikt over een ruime beoordelingsvrijheid met betrekking tot de meest gepaste maatregel. Indien nodig kan de Beheerder verdere juridische stappen ondernemen.

 

4.3.4. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen eveneens leiden tot strafrechtelijke vervolging. In dergelijke gevallen kan de Beheerder alle relevante gegevens doorsturen naar de bevoegde instanties.

 

4.3.5. De Beheerder behoudt zich het recht om een inschrijvingen te weigeren, afbeeldingen (logo’s, afbeeldingen, …) en links te verwijderen zonder dat de Beheerder ertoe gehouden is een verantwoording te geven.

 

4.3.6. De databank gepubliceerd op Openingsuren.com mag enkel gebruikt worden voor informatieve doeleinden. De Beheerder behoudt zich het recht voor om een, tijdelijk of permanent, einde te maken aan de toegang in geval van oneigenlijk informatief gebruik. Als oneigenlijk informatief gebruik beschouwt men misbruik van de zoekfuncties met het oog op het kopiëren van de volledige databank of gedeelten daarvan. Het gebruiken van de databank met de doelstelling om de verkregen gegevens verder te gebruiken voor ongevraagde contacthandelingen (bijvoorbeeld spam, ongevraagde telefoons of faxen, etc.), wordt ook beschouwd als oneigenlijk informatief gebruik. Wat onder het begrip ‘oneigenlijk informatief gebruik’ valt, is geenszins beperkt tot de hierboven vermelde voorbeelden en kan door de Beheerder naar eigen goeddunken worden ingevuld.

 

5.    Intellectuele eigendomsrechten

 

5.1 De Gebruiker

 

De Gebruiker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op Openingsuren.com publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de "Intellectuele Eigendomsrechten"),

 

5.2 De Beheerder

 

De Beheerder benadrukt dat de ‘Openingsuren.com’-databank als intellectuele eigendom beschermd wordt, door het Wetboek Economisch Recht (Boek IX). Eenieder die ten nadele van de Beheerder misbruik maakt van de ‘Openingsuren.com’-databank of een schending begaat op de voorgenoemde intellectuele eigendomsrechten, dient zich bewust te zijn van een eventuele gerechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 

6.    Aansprakelijkheid

 

6.1 Beperking van de aansprakelijkheid van de Beheerder

 

6.1.1. Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit de Beheerder iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Gebruiker lijdt of heeft geleden door:

 

 • het gebruik van de Diensten aangeboden door de Beheerder;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van Openingsuren.com of delen ervan;
 • onjuiste informatie op Openingsuren.com;
 • afname van Diensten, bekomen via Openingsuren.com;
 • door de Beheerder aangebrachte wijzigingen op Openingsuren.com en/of in de aangeboden Diensten;

 

6.1.2.   De Beheerder is in ieder geval niet aansprakelijk voor enige schade die een Gebruiker lijdt en die verband houdt met het gebruik en functioneren van Openingsuren.com, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

 

6.1.3.   De aansprakelijkheid van de Beheerder ten opzichte van een Betalende Adverteerder is in ieder geval beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de Betalende Adverteerder aan Openingsuren.com betaald heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade ontstaan is; of 150 euro, indien het totaalbedrag dit bedrag zou overschrijden. De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de Betalende Adverteerder verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het ogenblik waarop het feit of de handeling waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

 

6.1.4.   De Beheerder is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat de Beheerder niet verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de gegevens en Diensten aangeboden op zijn website of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van zijn Gebruikers.

 

6.2 Geen garanties

 

6.2.1.   De Beheerder kan niet garanderen dat de gegevens en Diensten die door Adverteerders op Openingsuren.com worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van de Gebruiker.

 

6.2.2.   Aangezien het merendeel van de inhoud op Openingsuren.com bestaat uit ‘user generated content’ (afkomstig is van Gebruikers) kan de Beheerder geen garantie bieden over de juistheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en kwaliteit van de informatie. De Beheerder heeft geen positieve plicht om elke nieuwe inhoud aan deze criteria te toetsen. Indien bepaalde informatie niet aan minstens één van de twee gestelde criteria voldoet, staat het de belanghebbende vrij dit te melden aan de Beheerder (info@openingsuren.com). De Beheerder engageert zich om maatregelen te nemen die hiervoor een oplossing kunnen bieden.

 

6.2.3.   De Beheerder verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot zijn website en databank.

 

6.2.4.   De Beheerder geeft geen garanties inzake het ‘up-time’-level van de website en databank, maar streeft naar een gemiddeld minimum ‘up-time’-level van 90%. Voor de berekening van dit gemiddelde zal geen rekening gehouden worden met de duur van onderhoudswerkzaamheden, noch met gevallen van overmacht. Indien de ‘up-time’-vereisten ten opzichte van een bepaalde Betalende Adverteerder niet gehaald zijn, zal de Beheerder de Betalende Adverteerder in kwestie verhoudingsgewijs vergoeden voor de periode dat zijn advertentie niet online stond. Deze vergoeding kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs van de Promotiedienst zoals bepaald in de Advertentieovereenkomst de Beheerder en de Betalende Adverteerder. Elke Gebruiker die geen vergoeding aan de Beheerder betaalt kan geen rechten putten uit de ‘downtime’ van de website.

 

6.3 Wijzigingen

 

6.3.1.   De Beheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde de website of delen ervan te kunnen wijzigen.

 

6.3.2.   Met uitzondering van de Promotiediensten behoudt de Beheerder zich het recht voor om te allen tijde zijn Diensten te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

 

6.3.3.   Er worden geen afwijkingen van deze algemene voorwaarden toegestaan, behoudens wanneer deze in onderlinge overeenstemming met een Betalende Adverteerder zijn afgesproken en uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd in de Advertentieovereenkomst. In dergelijk geval zullen de specifieke voorwaarden in de Advertentieovereenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, doch enkel met betrekking tot het afgeweken deel.

 

6.4 Websites en diensten van derden

 

De Beheerder kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door de Beheerder. De Gebruiker erkent dat de Beheerder geen controle heeft over en dus geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval is de Gebruiker daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

 

7.    Klachtenregeling

 

7.1.      In geval van klachten over het functioneren van de website of over de aangeboden dienstverlening kan de Gebruiker de Beheerder per e-mail contacteren (info@openingsuren.com). Klachten dienen door de Gebruiker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de Diensten, aan de Beheerder meegedeeld te worden.

 

7.2.      Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van een klacht dient de Gebruiker het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van zijn vraag in het contactformulier of in de titel van zijn e-mail.

 

7.3.      Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van de klacht door de Beheerder bevestigd worden en zal de Gebruiker binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen deze een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. De Beheerder streeft ernaar de ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

7.4.      Voor zover ingediende klachten en opmerkingen gegrond zijn, engageert de Beheerder zich ertoe om de gepaste maatregelen te nemen. De Beheerder beschikt over een ruime beoordelingsvrijheid met betrekking tot de meest gepaste maatregel. De Beheerder kan onder meer overgaan tot de verwijdering van bepaalde inhoud gepubliceerd door andere Gebruikers, doch is niet beperkt tot deze maatregel.

 

7.5.      De Beheerder verbindt zich ertoe bij melding van misbruik van zijn Diensten de nodige maatregelen te nemen om de situatie te herstellen. Onder deze situatie valt de verwijdering van onjuiste gegevens

 

8.    Vrijwaring

 

Elke Gebruiker die de aansprakelijkheid van de Beheerder in het gedrang brengt ten gevolge van een schending van deze voorwaarden, verbindt er zich toe de Beheerder te vrijwaren van elke mogelijke claim. De Gebruiker verbindt er zich toe de gepaste maatregelen te nemen ter verdediging van de Beheerder en eveneens in te staan voor het geheel van de juridische kosten die hiervan het gevolg zijn.

 

9.    Overmacht

 

9.1.      De aansprakelijkheid van de Beheerder kan nooit in het gedrang komen ten gevolge van de gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

 

9.2.      De Beheerder is in dezen gerechtigd om zijn verplichtingen ten aanzien van de Gebruikers op te schorten gedurende de duur van de overmacht.

 

9.3.      Specifieke ICT-defecten kunnen eveneens onder de definitie van overmacht vallen, hierbij denkende aan defecten aan de server, onvoldoende communicatie-infrastructuur, ontoereikende software en hardware van de klant, etc. Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de website of bij andere gevallen van overmacht, kan de Betalende Adverteerder de Beheerder niet aansprakelijk stellen voor schade die ontstaat ten gevolge van het niet kunnen tonen van betaalde advertenties. De Betalende Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het betaalde tarief.

 

10.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

10.1.    Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2.    Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.